Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Związki międzygminne

Zbieranie statystyk
 Zgodnie z art.64 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591-tekst jednolity z późn. zmianami/ „w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne”. Zgodnie z art.64 ust.2 ustawy z dnia 8 marca  1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591-tekst jednolity z późn. zmianami/ „uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin”. Zgodnie z art.67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591-tekst jednolity z późn. zmianami / ”utworzenie związku wymaga przyjęcia  jego statutu przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”.

Zgodnie z art.68 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591-tekst jednolity z późn. zmianami/ Rejestr związków międzygminnych  prowadzony jest  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Gmina Małogoszcz utworzyła wspólnie z innymi gminami następujące związki międzygminne:

1.Związek Międzygminny  Gazownictwa „Nida”.

Uchwałą Nr VI/37/93 Rady Gminy w Małogoszczu z dnia 30 lipca 1993r. gmina Małogoszcz przystąpiła do Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida” w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych w zakresie zaopatrywania mieszkańców wsi i miast w gaz przewodowy, a Uchwałą Nr VIII/58/93 Rady Gminy w Małogoszczu z dnia 25 listopada 1993r. przyjęty został Statut Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida”.

2.Międzygminny Związek „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach.

Uchwałą Nr 20/190/98 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 1 czerwca 1998r. gmina Małogoszcz z innymi gminami  utworzyła Międzygminny Związek „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych związanych  z realizacją opracowań projektowych  określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, a Uchwałą Nr21/209/98 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 czerwca 1998r.r. przyjęty został Statut Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach.

3.Związek Międzygminny „EKOLOGIA”.

Uchwałą Nr 10/102/99 Rady  Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 października 1999r. gmina Małogoszcz wspólnie z innymi gminami utworzyła  Związek Gmin „EKOLOGIA” w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych związanych ze składowaniem odpadów komunalnych, a Uchwałą Nr 10/103/99 Rady  Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 października 1999r. przyjęty został Statut Związku Gmin „EKOLOGIA”.

4.Związek Gmin Rolniczych i Ekologicznych „EKOROL”.

Uchwałą Nr 17/168/2000 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2000r. gmina Małogoszcz przystąpiła do Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych „EKOROL, a Uchwałą Nr 17/168/2000 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2000r. przyjęty został Statut Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych „EKOROL”.

Uchwałą Nr 12/111/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 kwietnia 2004r. gmina Małogoszcz wystąpiła ze Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych „EKOROL”.

Uchwałą Nr 8/62/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28.10.2011 r.  gmina Małogoszcz wystąpiła ze Związku Miedzygminnego Gazownictwa "Nida"

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Bartosz Barański
Data wytworzenia:
2003-09-30
Data publikacji:
2003-09-30
Data ostatniej zmiany:
2012-11-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 14:15:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)