Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Obwieszczenie Nr 9 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 grudnia 2017 znak GP.6220.2.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Nr 8 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 01 grudnia 2017

Zbieranie statystyk

dot. decyzji środowiskowej na wniosek zarządu dróg powiatowych w Jędrzejowie

Obwieszczenie Nr 7 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 06 listopada 2017

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m. in. teren górniczy "Małogoszcz" wraz z prognozą odziaływania na środowisko do niniejszej zmiany planu.

Obwieszczenie Nr 6 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 07 września 2017

Zbieranie statystyk

o ponownym wyłożeniu do opublicznego wglądu Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - Zmiana Studium wraz z prognozą odziaływania na środowisko

Obwieszczenie Nr 5 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 sierpnia 2017

Zbieranie statystyk

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Kopalnia Głuchowiec)

Obwieszczenie Nr 4 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 13 czerwca 2017

Zbieranie statystyk

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024" w dniach od 22 czerwca do 23 lipca 2017 r.

Obwieszczenie Nr 3 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 06 czerwca 2017

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - zmiana studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Nr 2 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 maja 2017

Zbieranie statystyk

o ponownym udziale społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Poszerzeniu odkrywkowej eksploatacji złoża "Głuchowiec"

Obwieszczenie Nr 1 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5 maja 2017

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmujacego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zmiany planu

Obwieszcenie Burmistrza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-09 14:35:42, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)